Evoir tekee sijoittamisesta helppoa

Tietosuoja

Tietosuojaseloste 03.03.2020

Tietosuojaseloste 03.03.2020

Tämän tietosuojaselosteen on laatinut Collateral Solutions Oy / Evoir 03.03.2020 ja se on julkaistu osoitteessa https://www.evoir.fi/tietosuoja.

Tämä on Collateral Solutions Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 03.03.2020.

Collateral Solutions Oy kerää, tallentaa ja käyttää henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti rekisterinpitäjänä tarjotakseen ja kehittääkseen omia tuotteitaan, palveluitaan, mobiilisovelluksiaan ja verkkosivujaan.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, millaisia henkilötietoja käsittelemme, millä perusteella ja mihin tarkoituksiin; mistä saamme käsiteltävät henkilötiedot ja kenelle voimme niitä luovuttaa; kuinka kauan käsittelemme ja säilytämme henkilötietoja; sekä mitkä ovat oikeutesi henkilötietojasi koskien.

1. Rekisterinpitäjä

Collateral Solutions Oy
Tuomiokirkonkatu 7 D 53, 33100 Tampere
+358408348785
contact@evoir.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä oikeusperuste

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään muun muassa seuraavissa yhteyksissä:

 • rekisterinpitäjän palveluihin rekisteröitymisen ja kirjautumisen yhteydessä
 • rekisterinpitäjän mobiilisovelluksen ja verkkopalvelun käytön yhteydessä
 • rekisterinpitäjän verkkosivuilla vierailun yhteydessä
 • yhteydenpitoon rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä
 • rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteiden ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi

Suostumuksen perusteella henkilötietoja käsitellään asiakasviestinnän, profiloinnin, palveluiden käytön analysoinnin, palveluiden käyttämisen, kanta-asiakasohjelman, markkinoinnin, mielipidetutkimusten, ongelman selvittämisen, palautteen keräämisen, verkkopalvelun käyttöseurannan, viestinnän kohdentamisen sekä yhteystietojen ylläpitämisen toteuttamiseksi. Lisäksi henkilön antaman suostumuksen perusteella rekisterinpitäjä voi palvelun käytön yhteydessä käsitellä henkilön tilitietoja, sekä noutaa pankkien rajapinnasta tietoja, kuten vuokratietoja sekä maksutietoja. Suostumus pyydetään myös esimerkiksi silloin, kun henkilö vierailee rekisterinpitäjän verkkosivuilla ja hänen selaimeensa asennetaan eväste, jonka avulla rekisterinpitäjä analysoi verkkosivuston käyttöä.

Sopimuksen tuottamisen perusteella henkilötietoja käsitellään asiakaspalvelun, chatpalvelun ja tiedotuksen, palveluiden tuottamisen, verkkopalvelun käyttöseurannan sekä yhteystietojen ylläpitämisen toteuttamiseksi.

Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden perusteella henkilötietoja käsitellään palveluiden käyttäjän tunnistamiseksi (mm. tilitietojen käsittelemiseksi), ongelmien selvittämiseksi, sekä tietoturvasta huolehtimiseksi. Henkilötietoja käsitellään myös henkilöllisyyden tarkastamiseksi ja varmistamiseksi, palveluiden käytön seuraamiseksi, viranomaisille raportoimiseksi, sekä kirjanpitoa, riskienhallintaa ja tilastointia koskevien säädösten noudattamiseksi.

Rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella henkilötietoja käsitellään markkina- ja asiakasanalyysien, markkinoinnin, riskianalyysien ja asiakaskyselyiden toteuttamiseksi.

3. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Rekisterinpitäjä käsittelee alla lueteltuja henkilötietoja seuraavista henkilötietoryhmistä:

Asiakkaat:

 • Asiakasnumero, Asiakassuhteeseen liittyvät muut tiedot, Evästeet, Henkilötunnus, IP-osoite, Ikä, Kiinnostuksen kohteet, Kotikunta, Kotiosoite, Käytetty kirjautumistapa, Käytetty käyttöjärjestelmä, Käytetty selain, Käyttäjän itse luomat tiedot (esim. viestit, asetukset), Käyttäjätunnus, Laskutusosoite, Maksutiedot, Nimi, Osaaminen, Pankkitiedot, Puhelinnumero, Sijainti, Sukupuoli, Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset, Syntymäaika, Sähköpostiosoite, Tilaushistoria, Tilitiedot/Tilitapahtumat, Toimenpiteet sivustolla / sovelluksessa, Tyytyväisyystiedot, Verkkokäyttäytyminen, Viestihistoria, Vtunnus (esim. toiminimen), Tilitiedot

Yritysasiakkaiden yhteyshenkilöt:

 • Asiakassuhteeseen liittyvät muut tiedot, Henkilötunnus, Kotikunta, Kotiosoite, Käytetty käyttöjärjestelmä, Käyttäjän itse luomat tiedot (esim. viestit, asetukset), Laskutusosoite, Maksutiedot, Nimi, Pankkitiedot, Puhelinnumero, Sijainti, Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset, Sähköpostiosoite, Tilaushistoria, Tyytyväisyystiedot, Viestihistoria, V-tunnus (esim. toiminimen)

Kotisivujen vierailijat:

 • Asiakassuhteeseen liittyvät muut tiedot, Henkilötunnus, Kotikunta, Kotiosoite, Käytetty käyttöjärjestelmä, Käyttäjän itse luomat tiedot (esim. viestit, asetukset), Laskutusosoite, Maksutiedot, Nimi, Pankkitiedot, Puhelinnumero, Sijainti, Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset, Sähköpostiosoite, Tilaushistoria, Tyytyväisyystiedot, Viestihistoria

Uutiskirjeen tilaajat:

 • Asiakassuhteeseen liittyvät muut tiedot, Henkilötunnus, Kotikunta, Kotiosoite, Käytetty käyttöjärjestelmä, Käyttäjän itse luomat tiedot (esim. viestit, asetukset), Laskutusosoite, Maksutiedot, Nimi, Pankkitiedot, Puhelinnumero, Sijainti, Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset, Sähköpostiosoite, Tilaushistoria, Tyytyväisyystiedot, Viestihistoria

Yhteistyökumppanit:

 • Asiakassuhteeseen liittyvät muut tiedot, Henkilötunnus, Kotikunta, Kotiosoite, Käytetty käyttöjärjestelmä, Käyttäjän itse luomat tiedot (esim. viestit, asetukset), Laskutusosoite, Maksutiedot, Nimi, Pankkitiedot, Puhelinnumero, Sijainti, Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset, Sähköpostiosoite, Tilaushistoria, Tyytyväisyystiedot, Viestihistoria

Yritysasiakkaiden laskutusyhteyshenkilöt:

 • Nimi, Puhelinnumero, Sähköpostiosoite

4. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään palvelun rekisteröitymisen, palvelun käytön, verkkosivuvierailujen ja muun yhteydenpidon yhteydessä. Verkkosivuilla on chat-palvelu, jota käyttäessä henkilö voi itse valita, haluaako hän antaa henkilötietojaan vai ei.

Lisäksi henkilötietoja (kuten tilitietoja ja maksutietoja) voidaan noutaa pankkien rajapinnoista ja tunnistamispalveluista asiakkaan antaman suostumuksen perusteella.

Huomioithan, että emme välttämättä voi tarjota sinulle palveluita tai tuotteitamme, jos et halua antaa rekisterinpitäjälle joitakin sinua koskevia tietoja.

5. Henkilötietoja käsittelevät tahot ja vastaanottajat

Rekisteröidyn kanssa tehdyn sopimuksen ehtojen täyttämiseksi ja palvelujen tarjoamiseksi rekisterinpitäjä voi antaa henkilötietoja käsiteltäväksi ulkopuolisille palveluntarjoajille, kuten SaaS-tuotetoimittajille, tunnistuspalveluiden tarjoajille, järjestelmätoimittajille ja muille palveluntuottajille.

Rekisterinpitäjä toimittaa rekisteröidylle listauksen käyttämistään henkilötietojen käsittelijöistä pyydettäessä.

6. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, jos se on henkilötietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Kaikissa henkilötietojen siirroissa noudatetaan sovellettavan tietosuojalainsäädännön asettamia vaatimuksia. Rekisterinpitäjä voi siirtää henkilötietoja esimerkiksi Privacy Shield -järjestelyn, viranomaisten julkaisemien mallisopimuslausekkeiden tai muun sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisen perusteen nojalla.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää tietoja ainoastaan niin kauan kuin lakisääteinen velvoite vaatii tai kuin on tarpeellista henkilötiedon ennalta määritellyn käyttötarkoituksen kannalta. Tarpeettomiksi muuttuneet henkilötiedot, joita rekisterinpitäjällä ei ole enää perustetta säilyttää eikä käsitellä, poistetaan säännöllisin väliajoin rekisterinpitäjän omien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Säilytysajoissa otetaan huomioon esimerkiksi lainsäädännön mukaiset säilytysajat sekä rekisterinpitäjän velvollisuudet.

8. Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla seuraavat oikeudet:

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin:

 • Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai niitä ei käsitellä. Jos henkilötietoja käsitellään, henkilöllä on oikeus saada pääsy tietoihin.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tiedot, sekä poistamaan jonkin häntä koskevan henkilötiedon tai pyytää käsittelyn rajoittamista laissa säädetyin perustein.

Vastustamisoikeus:

 • Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä erityiseen tilanteeseensa liittyen, silloin kuin rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja oikeutetun edun perusteella.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen:

 • Jos rekisteröity on itse toimittanut henkilötietonsa rekisterinpitäjälle, rekisteröidyllä on oikeus saada kyseiset henkilötiedot sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos

  • (i) käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
  • (ii) käsittely perustuu joko rekisteröidyn suostumukseen tai rekisteröidyn henkilötietojen käsittely on tarpeen sopimuksen, esimerkiksi työsopimuksen, täytäntöön panemiseksi taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

Oikeus peruuttaa suostumus:

 • Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus häntä koskevien tietojen käsittelyyn. Peruuttamisella ei ole vaikutusta aiemmin suoritettuun käsittelyyn.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle:

 • Suomessa valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ja ohjeet löytyvät osoitteesta www.tietosuoja.fi.

Oikeuksien käyttäminen:

Voit käyttää edellä esiteltyjä rekisteröidyn oikeuksiasi ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään lähettämällä sähköpostin osoitteeseen contact@evoir.fi. Pyrimme vastaamaan sinulle mahdollisimman pikaisesti ja annamme tarvittaessa lisäohjeita tai esitämme lisäkysymyksiä pyyntösi johdosta.

Pyydämme huomioimaan, että ennen pyynnön toteuttamista meillä on oikeus ja velvollisuus varmentua henkilöllisyydestäsi, josta johtuen meidän on kyettävä tunnistamaan sinut riittävällä tavalla.

Jos pyyntösi on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton, voimme joko periä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun pyynnön toteuttamisesta tai kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.

9. Henkilötietojen käsittely ja profilointi

Rekisterinpitäjä ei käytä automaattista päätöksentekoa, kuten profilointia, henkilötietojen käsittelyssä.

10. Henkilötietojen jatkokäsittely

Rekisterinpitäjä ei käsittele henkilötietoja muihin tarkoituksiin kuin niihin, jotka on kuvattu tässä tietosuojaselosteessa.

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelisi henkilötietoja edelleen muihin tarkoituksiin, rekisterinpitäjän tietosuojalainsäädännön mukaisena velvollisuutena on ilmoittaa rekisteröidylle ennen jatkokäsittelyä tällaisesta tarkoituksesta. Tällöin rekisterinpitäjän on annettava myös kaikki asiaankuuluvat lisätiedot.

11. Yleinen kuvaus rekisterinpitäjän asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Rekisteriin on annettu pääsyoikeus vain sellaisille rekisterinpitäjän henkilöstön jäsenille, jotka ovat allekirjoittaneet asianmukaiset salassapitositoumukset ja joilla on työtehtäviensä hoitamisen kannalta perusteltu tarve käsitellä rekisterin tietosisältöä.

Rekisterinpitäjä on antanut työntekijöilleen ja palveluntarjoajilleen sitovia kirjallisia ohjeita ja määräyksiä henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskien, joita nämä ovat sitoutuneet noudattamaan.

Tietojärjestelmien tietoturva on järjestetty asianmukaisesti mm. salauksin ja teknisin rajoituksin.

Rekisterinpitäjä tarkastaa henkilötietojen käsittelytoimintonsa ja niissä käytettävät järjestelmät ja laitteet säännöllisin väliajoin ja mm. arvioi henkilötietojen käsittelytoimintaan sisältyvät riskit esimerkiksi uutta teknologiaa käyttöönotettaessa.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Rekisterinpitäjä ilmoittaa olennaisista muutoksista rekisteröidyille.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 03.03.2020.

Tarvitsetko lisätietoa?

Ota yhteyttä